Vrijdag 21 maart 2014

De Algemene Ledenvergadering van 2014 mag je niet missen. Er is een aantrekkelijk programma gemaakt met als gastspreker Tom Bodde. Maar er gebeuren natuurlijk ook interessante en belangrijke dingen in Slochteren. De Lutje Nijs van januari staat weer bol van de bestaande en nieuwe activiteiten, waar we de inbreng en steun van de leden nodig hebben om succesvol te zijn. Veel handen maken licht werk en twee weten meer dan één en een hele vereniging weet meer dan een bestuur.
De penningmeester trakteert op deze vrijdagavond op een hapje en drankje. Niet omdat de kas dreigt over te lopen, maar vooral om u te bedanken voor uw lidmaatschap in het algemeen en voor uw vrijwilligerswerk in het bijzonder. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Ook adspirant-leden zijn van harte welkom. We schrijven ze graag in voor een bedrag vanaf € 8,50 per jaar. Neem dus gerust buren of kennissen mee.

Na de jaarvergadering, die ca. een half uur in beslag neemt, krijgen we na een pauze een voordracht van onze plaatselijke journalist/schrijver
Tom Bodde
Tom Bodde is een Groudhopper en een Groundhopper is iemand, die bezeten is van authentieke voetbalstadions in alle delen van de wereld (maar om praktische redenen met name in Europa). Ook de even zo authentieke supporters zoekt hij op en beleeft met hen hun voetbalcultuur. Dit levert mooie avonturen op, die op boeiende wijze in zijn boeken beschrijft.
Tom zal avonturen vertellen uit voetbalstadions uit verschillende Europese steden.
Na de voordracht van Tom is er gelegenheid boeken te kopen en te laten signeren.

Hier de agenda voor de avond:

Welkom op de nieuwe website van Dorpsvereniging Slochteren.
Ook de dorpsvereniging moet met de tijd mee en de site veilig houden. Vandaar dat het vernieuwd is en ook werkt op mobiele media.

Op donderdag 19 december heeft onze secretaris de vergadering van de raad bijgewoond, waar het Masterplan Slochteren Centrum op de agenda stond.

Gerard Renkema was van plan in eerste termijn een motie voor te lezen en dan in tweede termijn in de dienen.
Dat was niet volgens de spelregels: direct indienen of later indienen, maar niet voorlezen. Hij heeft gekozen om de motie in tweede termijn in te dienen. De tekst van de motie was:
• Gelet op de beraadslagingen inzake het Centrumgebied Slochteren
• Gelet ook op de Dorpsvereniging Slochteren gepresenteerde alternatieve plannen
• Beseffende dat die alternatieve plannen nog onvoldoende financieel zijn onderbouwd
• Overwegende dat het Centrumgebied Slochteren van grote historische waarde is
• Overwegende dat de door de Dorpsvereniging gepresenteerde plannen van groot historisch besef getuigen

Verzoekt het college om:

1. alvorens verder met marktpartijen tot bindende afspraken te komen over de organische ontwikkeling Centrumgebied Slochteren, in overleg te treden met de Dorpsvereniging Slochteren met als doel tot een breed gedragen plan te komen dat recht doet aan de grote historische waarde van het gebied;
2. de gemeenteraad tijdig te informeren over de resultaten van dit overleg.
De overige raadsleden waren op de hoogte van de motie en, zonder de nog niet ingediende motie te noemen, gingen voor ons positief in op in de motie genoemde punten.

In het antwoord van de wethouder (Boersma) werd benadrukt dat de historische waarden in het plan van de Dorpsvereniging belangrijk waren en dat er goed overleg met de Dorpsvereniging moest worden gevoerd. Er is inmiddels een voorstel uit de markt ingediend (Fraeylemaborg?) en een derde voorstel wordt op korte termijn verwacht, zodat, volgens de wethouder, er ook wat te kiezen valt.

Conclusie:
Het indienen van de motie was niet meer nodig en het overleg krijgt nieuwe kansen.


 

De gemeenteraad van Slochteren heeft ingestemd met een masterplan voor het centrum van het dorp.

Dorpsvereniging Slochteren is geschrokken van onderdelen uit dit plan en staat daarin niet alleen.
Van enig maatschappelijk draagvlak voor het plan van de gemeente is ons niets gebleken.

In het kader van de uitvoering van de dorpsvisie van de dorpsvereniging heeft een werkgroep een plan ontwikkeld waaruit blijkt dat het beter kan, veel beter!
Het gehele plan van de dorpsvereniging kunt u vinden in het Lutje Nijs van september 2013